Artur Sikorski - 18 (Oficjalny Teledysk)

    Исполнитель