Anastasiya Baginskaya – Miy Svit (My World) (Ukraine JESC 2016 NF Finalist)