Uziya Tzadok לחיות בכבוד I עוזיה צדוק ומקהלת 'עמך' למען ניצולי השואה