Andy & David Williams Andy & David Williams - Gakko E Iku Michi Kaeru Michi 1973