G. Hannelius - Singles - Two In A Billion (2011)

  G. Hannelius - Singles - Staying up all Night (2011)

  G. Hannelius - Singles - Just Watch Me (2011)

  G. Hannelius - Singles - Sun in my hands (2012)

  G. Hannelius - Singles - Paper Cut (2012)

  G. Hannelius - Singles - Stay away (2014)

  G. Hannelius - Singles - Moonlight (2014)