Billy Gilman - Dare to Dream - She's My Girl

Billy Gilman - Dare to Dream - Our First Kiss

Billy Gilman - Dare to Dream - Elisabeth

Billy Gilman - Dare to Dream - I've Got to Make it to Summer

Billy Gilman - Dare to Dream - My Time on Earth

Billy Gilman - Dare to Dream - You Don't You Won't

Billy Gilman - Dare to Dream - She's Everything You Want

Billy Gilman - Dare to Dream - God's Alive and Well

Billy Gilman - Dare to Dream - The Woman in my Life

Billy Gilman - Dare to Dream - Almost Love

Billy Gilman - Dare to Dream - Some Things I Know

Billy Gilman - Dare to Dream - Shamey, Shamey, Shame